Paul J. Meighan-Chiblow

Paul J. Meighan-Chiblow
Contact Information
Email address: 
paul.meighan [at] mail.mcgill.ca
Biography: 

Paul J. Meighan (Miadhachàin)-Chiblow is a Gàidheal (Scottish Gael) from Glasgow, Scotland and a PhD Candidate in Educational Studies at the Department of Integrated Studies in Education, McGill University. He has a BA (Hons) European Studies and Spanish and a Postgraduate Certificate in Education (PGCE) in Modern Foreign Languages from King’s College, London, England (2002 and 2009, respectively). He also has an MA in TESOL from Trinity Western University (2019). Paul has an extensive background in translating and teaching languages (English as a Second Language and for Academic Purposes, Italian, Spanish and French) internationally since 2001. These experiences across the globe have granted him the opportunity to learn several languages and experience diverse ways of knowing, being, teaching, and learning. Paul’s community-led, SSHRC-funded research will aim to explore the connections between Indigenous language revitalization, place-based, Traditional Ecological Knowledge (TEK) and decolonizing technology.

Sgeul-beatha (Biography in Scottish Gaelic)

Is e Gàidheal Albannach à Glaschu a tha ann am Pòl J. Miadhachàin-Chiblow a tha a’ dèanamh PhD ann am Foghlam ann an Roinn Foghlaim Amalaichte Oilthigh McGill. Tha ceum BA (le Urram) aige ann am Foghlam Eòrpach agus Spàinntis a thuilleadh air Teisteanas For-cheumnaiche ann am Foghlam (PGGE) ann an Nua-chànanan Cèin bho Cholaiste an Rìgh ann an Lunnainn (2002 agus 2009). Tha MA aige cuideachd ann an TESOL bho Oilthigh Trinity Western (2019). Tha tòrr eòlas obrach aig Pòl ann an eadar-theangachadh agus teagasg cànain (Beurla mar Dara Cànan agus airson Adhbharan Academaigeach, Feadailtis, Spàinntis agus Fraingis) gu eadar-nàiseanta bho 2001. Tha an obair seo air feadh an t-saoghail air cothrom a thoirt dha grunn chànanan ionnsachadh agus eòlas a chur air diofar dhòighean beatha, teagasg agus ionnsachaidh. Bidh an rannsachadh coimhearsnachd aig Pòl le taic SSHRC ag amas air rannsachadh a dhèanamh air na ceangalaichean a tha eadar ath-bheòthachadh cànanan dùthchasach, Eigeòlas Traidiseanta (TEK) agus teicneolas dì-thìreachadh.

Position: 
Host of the Plurilingual Lab Speaker Series (Volunteer)
Back to top